Handelsbetingelser

Leverings- og handelsbetingelser

Afhentning og levering

Vi leverer varerne til døren og ikke over 1. sal medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Ved levering på svært tilgængelige steder eller på etager uden elevator, er det en betingelse at lejeren stiller effektiv hjælp til rådighed for indbæring.
Vi fralægger os et hvert ansvar for mærker og ridser i gulve og karme, ved ind – og udbæring af udstyr og varer. Det er altid lejerens ansvar at sørge for afdækning for saftspild, trykmærker/snavs fra udstyr, varer og personer. Kunden skal sørge for 220V (med jord) strøm tilgængeligt umiddelbart ved tappestedet.

Hvis det tydeligt fremgår af faktura, ordrebekræftelse eller ifølge skriftlig aftale med Louises Coolparty, betaler kunden altid for fragt. Dette gælder både i forbindelse med køb, og for alle varegrupper.
Louisescoolparty leverer og afhenter altid maskinerne.

Forgæves kørsel koster mindst 125,- ekstra. lejeren bærer det fulde ansvar for alt udstyr overladt i lejerens varetægt og må sikre, at tingene er behørigt forsikret samt forsvarligt låst inde.

Ferielukket
Vi holder lukket mellem jul og nytår, påske samt uge 29+30+31, hvis ikke andet aftales.

Køb hos Louises Coolparty
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Louises Coolparty, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Louises Coolparty. Ved endt ordreafgivelse fremsendes denne pr. email.
Louises Coolparty opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er afsendt.

Louises Coolparty forbeholder sig ret til at afvise ordrer, også efter at du har modtaget en ordrebekræftelse, hvor kuvert antallet ikke er enslydende – dvs. man skal bestille ens antal af samtlige kuverter, idet systemet ikke kan afvise sådan en ordre og derfor muligvis ikke bliver gennemført til Louises Coolparty. Derfor er det vigtigt, at følge op på sådanne eventuelle ordre med en opringning.

Vi kører efter “først til mølle”-princippet. Sørg derfor for at bestille i god tid op til højtider og kalenderdage.

Forbehold

Der ydes ingen erstatning for afbrydelse i festen pga. driftsproblemer. Der gives ingen erstatning for følgevirkninger af defekt udstyr eller produkter. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Ved afhentning hhv. levering gennemgås udstyret, og evt. fejl meddelelse straks til udlejer. Hvis lejer ikke gør opmærksom på fejl eller mangel ved udstyret, betragtes dette som i fuld funktionel og fejlfri stand. Det lejede skal altid leveres tilbage i samme stand som det modtages
Lejer står til ansvar for alt hærværk, tyveri, samt overbelastning

Levering

Ved ekstreme vejrsituationer som isslag og snestorm, kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne.

Udbringningstider for service og festudlejning: alle ugens dage mellem 16:00 og 20:00
Services afhentes som udgangspunkt dagen efter, eller den efterfølgende hverdag, i tidsrummet 16:00 til 20:00.

Ved levering bringes der kun til hoveddøren. Det er efterfølgende kundens egen opgave at fragte mad og service op ad trapper og lignende.

Der tages forbehold for udsolgte varer.


Under brug skal lejer søger for at:
1. Der skal altid være en ansvarlig voksen der holder opsyn.
2. Der skal ikke tilsættes andet softice mix end det louisescoolparty sælger, da det kan beskadige maskinen.
3. Læse og følge den medfølgende vejledning.

Priser
Alle priser er inkl. 25% moms og i Danske kroner, med mindre andet står nævnt.
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Der tages forbehold for:
• Force majeure
• Leveringssvigt
• Udsolgte varer og trykfejl

LEJEVILKÅR for Louises Cool Party IVS cvr. 37102024

Generelt

Disse Lejevilkår finder anvendelse ved enhver lejeaftale mellem på den ene side Louises Cool Party IVS, CVR-nr. 37102024 (herefter kaldet ”Udlejer”) og på den anden side kunden (”herefter kaldet Lejer”), hvormed Udlejer indgår lejekontrakt om én eller flere specifikke maskiner, borde, stole eller andet. Ethvert tilbud på leje fra Udlejers side afgives med forbehold for, at de omhandlede genstande er lejet ud til anden side inden Lejer bekræfter lejeaftalen.

De lejede genstande

Udlejers ydelse omfatter én eller flere maskiner samt tilbehør, borde, stole m.m. i henhold til nærmere specificeret lejekontrakt, hvori det lejede udstyr og genstande samt periode, pris, stand m.m. fremgår. I det omfang et forhold ikke er nærmere beskrevet i lejekontrakten, gælder nærværende Lejevilkår i enhver henseende i forholdet mellem Udlejer og Lejer. Det påhviler Lejer at afhente og tilbagelevere det lejede ved Udlejer, medmindre anden aftale indgås. I det omfang Udlejer forestår levering, skal Lejer betale fragt for levering og forsendelse af det lejede samt de fornødne varer til det lejede. Forgæves kørsel koster mindst kr. 125,00. Ved leje af maskiner sker levering og afhentning altid ved Udlejer. Borde og stole kan Lejer selv afhente og tilbagelevere.

Ansvar

Lejer bærer ansvaret overfor sig selv, medhjælper, transportør mv., herunder enhver tredjemand vedrørende af- og pålæsning af det lejede samt transport og brug for enhver type af skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Udlejers side. Lejers ansvar omfatter således skader på egne ting, personer og det lejede, medmindre skaden skyldes Udlejers forhold, herunder eksempelvis forkerte oplysninger vedrørende brug m.m.

 

Under brug af maskiner skal der til enhver tid være en ansvarlig voksen, der holder opsyn og forestår benyttelsen af det lejede. For softicemaskiner, må der ikke tilsættes anden softicemix, end det Udlejer sælger og leverer med det lejede, idet det lejede udstyr da kan beskadiges. Der medfølger til enhver tid brugsvejledning til det lejede, og Lejer er forpligtet til at læse og følge denne i enhver henseende. Ved enhver tvivl skal Udlejer straks kontaktes.

 

Lejer bærer risikoen for beskadigelse af det lejede og omgivelserne, hvor det lejede benyttes, tillige med at Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til rådighed for Lejer og frem til det tidspunkt, hvor det lejede afleveres i kontraktmæssig stand til Udlejer. Udlejer påtager sig ikke risiko eller ansvar for driftstab af nogen art, avancetab, eller andet direkte/indirekte tab eller følgeskader.

Forsikring

Lejer skal selv sørge for enhver form for forsikring af det lejede, herunder forsikring i tilfælde af skader, brand, tyveri m.m. Ved enhver lejekontrakt kan Udlejer betinge sig af, at Lejer foreviser gyldig forsikring, forinden det lejede udleveres til Lejer. I tilfælde af skade, brand, tyveri m.m. på det lejede, opkræver Udlejer enhver omkostning, herunder eventuelt omkostning til køb af tilsvarende genstande direkte ved Lejer, og Lejer er selv ansvarlig for at få dækning ved sin forsikring.

Pris og betaling

Prisen for det lejede fremgår af den indgåede lejekontrakt. Medmindre anden aftale indgås, opkræves betaling ved lejekontraktens indgåelse, og ved det lejedes afhentning, er Lejer forpligtet til at betale for det lejede uanset, om det har været benyttet eller ej. Betaling kan ske kontant eller via Dankort/Visa/Mastercard. Der ydes ingen erstatning/afslag/refusion for afbrydelse i fester/begivenheder, hvor det lejede benyttes på grund af driftsproblemer med det lejede.

Det lejedes stand ved lejeforholdets begyndelse og ophør

Ved lejeforholdets begyndelse modtager Lejer det lejede i rengjort og velvedligeholdt stand. I lejekontrakten anføres enhver relevant skade eller slidtage på det lejede, som Lejer ikke er ansvarlig for. Ved lejeforholdets ophør skal det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som det blev overdraget til Lejer, bortset fra almindelig slid og ælde. I modsat fald opkræves udgiften til kontraktmæssig aflevering ved Lejer, der tillige skal betale leje i perioden frem til kontraktmæssig aflevering. Lejer skal selv afholde enhver udgift til drift af det lejede, herunder el m.m.

 

I det tilfælde, at Lejer konstaterer en defekt eller anden skade på det lejede efter udlevering, skal Lejer afstå fra at benytte det lejede og straks kontakte Udlejer, der aftaler nærmere vedrørende besigtigelse. Viser det sig, at defekten/skaden skyldes Udlejers forhold refunderes lejen forholdsmæssigt for den tid, hvor det lejede ikke kan benyttes. Lejer kan ikke derudover rette krav mod Udlejer.

Defekt udstyr

Hvis Udlejer tilkaldes på grund af, at det lejede ikke vil starte/er defekt, og det viser sig, at det ikke skyldes forhold Udlejer er ansvarlig for, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500,00 for kørsel til Lejer, og derudover betaling på kr. 475,00 pr. påbegyndt time, som Udlejer bruger på transport og udbedring af fejl/defekt.

 

Misligholdelse

Såfremt Lejer misligholder sine forpligtigelser i henhold til lejekontrakten og nærværende Lejevilkår, kan Udlejer uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Udlejer måtte have afholdt til afhentning af det lejede, og tabt fortjeneste som følge af manglende mulighed for udleje af genstandene.

 

Som misligholdelse regnes blandt andet, men ikke udelukkende, følgende:

  • manglende betaling af leje
  • manglende driftsmæssigt vedligeholdelse, herunder rengøring og reparation af det lejede
  • manglende rettidig aflevering af det lejede herunder manglende rengøring
  • nægtelse af Udlejers adgang til at besigtige det lejede i lejeperioden
  • manglende forsikringsdækning, hvor påkrævet

Hvis misligholdelsen består i manglende rengøring af det lejede ved lejeaftalens ophør, faktureres Lejer kr. 500,00 i gebyr og administration, samt en timepris på kr. 475,00, der opkræves for hver påbegyndte 30 minutter rengøringsarbejdet varer.

 

Tvist

I tilfælde af tvister mellem Parterne, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten i Horsens som aftalt værneting, medmindre Lejer er en forbruger, idet retssag da kan indledes på forbrugerens bopæl eller indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn.

Har du nogle spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os for at få yderligere information eller hvis du har spørgsmål.